hits

Flyktninger og norsk fattigdom

Integreringsminister Sylvi Listhaug har jobben med å integrere flyktninger og innvandrere. Nye tall viser at vi får flere fattige fordi vi slipper flere fattige inn i Norge. (Foto: Justisdepartementet).


De fleste har fått det bedre de siste årene, selv om ulikhetene har økt.

Norsk politikk er besatt av ulikhet, men har en tendens til å glemme det viktigste: Hva gjør vi med de aller fattigste? 

Kort sagt får vi flere fattige fordi vi slipper flere fattige inn i Norge.

Problemet er ikke at noen har mer enn andre, men at noen faller utenfor og lever i fattigdom.

Nye tall dokumenter at lavinntekt og fattigdom i stor grad handler om innvandring.

Kort sagt får vi flere fattige fordi vi slipper flere fattige inn i Norge.

Vi må huske at «fattigdom» i Norge er et relativt begrep, og at «de fattige» har en levestandard som er langt bedre enn fattige i andre land, også i EU.

 

Men det er likefullt et problem at mer enn hver tiende person har vedvarende lav inntekt - «for eksempel enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere», skriver Statistisk sentralbyrå.

Les mer: Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

I Norge er grensen for lavinntekt drøyt 170.000 kroner for enslige.

Dette er grensene for å bli regnet som lavinntekt.


Statistikken viser at andelen med årlig lavinntekt har vært noenlunde stabil siden 1986, hvis man ser bort fra studentene (som drar opp andelen med lavinntekt). Det var en viss nedgang på slutten av 90-tallet, men så har det vært en nesten sammenhengende vekst i andel med lavinntekt siden årtusenskiftet.

Men da snakker vi om andelen som har relativ lavinntekt i forhold til alle andre, og økningen i andelen skyldes at folk flest har fått bedre inntekt. Det har også lavinntektsgruppen, som har fått stadig bedre inntekt siden 2005.

Det er altså mulig å finne argumenter både for venstresiden og høyresiden i denne statistikken.

Også lavinntektsgruppen har fått bedre råd, hvis vi sammenligner med 2005. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hvis vi går nærmere inn på tallene, så viser det seg at den største gruppen med vedvarende lavinntekt er innvandrere og flyktninger. 

Av 540.000 mennesker i husholdninger med lavinntekt, var 260.000 med innvandrerbakgrunn - svært mange fra Afrika, og svært mange med flyktningebakgrunn.

- Personer i innvandrerhusholdninger hadde dermed en lavinntektsrisiko som var mer enn tre ganger større enn befolkningen generelt, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

Tallene dokumenterer at fattigdom og lavinntekt handler mer om innvandring og integrering, enn om regjeringens skattepolitikk.

Denne tabellen viser at en stor del av befolkningen med lavinntekt har innvandrer- eller flyktningbakgrunn. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vi får flere fattige fordi vi slipper flere fattige inn i Norge.

Og de forblir fattige fordi vi ikke lykkes i å integrere alle flyktninger og innvandrere i norsk arbeidsliv.

Hva mener du? Er det mulig å fjerne fattigdom, eller vil det alltid være noen som tjener under 60 prosent av gjennomsnittet i Norge?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar