hits

Ja til mer pappaperm

Likestillingsminister Audun Lysbakken vil utvide pappapermisjonen med to uker. Foto: Berit Roald, Scanpix.

Likestillingsminister Audun Lysbakken vil utvide foreldrepermisjonen, og øremerke to nye uker for far. Det er et bra forslag.

Av en eller annen grunn har Høyre valgt kampen mot øremerket pappapermisjon som en god politisk markeringssak. Hovedargumentet er at fordeling av foreldrepermisjon er noe famliene selv bør få gjøre uten at staten blander seg inn.

Etter min mening snur Høyre saken på hodet: Det normale med trygdeytelser er at de er individuelle, og altså rettigheter hver og en av oss har spart opp gjennom å betale skatt og trygdeavgift. Blir far syk, kan ikke mor overta sykemeldingen. På samme måte er det naturlig at far har en selvstendig rett til pappapermisjon når et par får barn.

I utgangspunktet kan to foreldre være hjemme så lenge de vil med et nyfødt barn. De står altså fritt til å avtale seg i mellom.

Saken her gjelder bruk av milliarder av kroner av fellesskapets midler, og da er det rimelig at fellesskapet legger føringer. En føring som deles av de fleste politiske partier er ønske om at far skal ta mer av ansvaret for barna, og det er mange grunner til et slikt ønske.

Før pappapermen ble innført tok kun 3 prosent av fedrene ut slik permisjon. I dag tar ni av ti fedre pappapermisjon.

Alt tyder altså på at øremerket fedrekvote virker.

Det er bredt dokumentert at fedre som er hjemme hos barna får nærmere kontakt med barna enn fedre som velger å gå på jobb. Det er også dokumentert at hjem der fedre har tatt foreldrepermisjon også er mer likestilte på andre områder som legging av barna, å være hjemme med sykt barn eller å leke med barna.

Alt tyder altså på at øremerket fedrekvote virker.

Her kan du lese om regelverket: Fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon)

Alt tyder også på at lengden på mors permisjon er avgjørende for hennes fremtidige yrkeskarriere og sjansen for likelønn. Mye statistikk tyder på at fravær på grunn av omsorg for barn er en av årsakene til at kvinner sakker akterut i arbeidslivet.

Den rødgrønne regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2009 å utvide fedrekvoten fra 6 til 10 uker, og nå kommer altså forslaget om å utvide den til 12 uker.

Øremerkingen er bra, men det er typisk rødgrønt at den ikke kommer på bekostning av mors rettigheter, men som en utvidelse av den totale foreldrekvoten. I årets statsbudsjett er det et kompromiss: Foreldrene får en ekstra uke, men to flere øremerkes for far. Mor mister altså en, mens staten bidrar med enda en uke. Det er en dyr utvidelse av verdens allerede mest generøse foreldrepermisjonsordning, og det må være lov å spørre om ikke det er nok når det nærmer seg et helt år med full lønn.

Den logiske fordelingen av foreldrepermisjon er å øremerke de første ukene for mor av medisinske årsaker. Men når hun er restituert etter fødselen, er det naturlig at  mor og far har like rettigheter til foreldrepermisjon. Erfaringen fra de ti siste årene viser også at far tar ut mer permisjon, men at de kraftige hoppene kommer når han får øremerkete uker.

Årsaken er åpenbar: Enten tar far ut de 12 ukene, eller så mister man rettighetene. Det er en sterk føring for den enkelte far, og det er også mye vanskeligere for konservative arbeidsplasser å komme med innvendinger. Derfor er det bra med øremerket fedrekvote.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar