hits

Høyt henger de og sure er de

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) tok beslutningen om å godta 90 kilometer med høyspentledninger gjennom Hardanger.

Vedtaket om å bygge ni mil med 40 meter høye kraftmaster gjennom Hardanger må stoppes slik at vi unngår ødeleggelse av landets fineste natur.

Arbeiderpartiet har alltid slitt med troverdighet i miljøpolitikken, og Regjeringens vedtak om å bygge høyspentledninger fra Sima til Samnanger gjennom Hardanger er en ny triumf for ?kraftsosialistene?.

Vedtaket kommer tross sterk lokal motstand.

Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland (Ap) sier det kort og konsist til Dagsavisen: - Folk er forbannet. Politikerne kan nekte deg å sette opp ei lita sjøbu. Men når de vil ha noe, så bare pløyer de seg tvers gjennom landskapet vårt i jakten på egne mål.

Striden står om en tredje tilførselslinje av elektrisitet til Bergens-området. Det finnes minst to gode alternativer til Hardangerledningen ? sjøkabel og/eller en ny kabel sørover mot kraftkrevende industri i Rogaland (som kan stenges ned ved en el-krise eller en feil ved sjøkabelen).

Problemet er at alternativene ikke er skikkelig utredet, noe som er påpekt av både lokalpolitikere og av to av landets fremste samfunnsøkonomer, Einar Hope og Steinar Strøm.

I Dagens Næringsliv forsøker vassdrags- og energidirektør Agnar Aas å forsvare saksbehandlingen i et syltynt innlegg. Direktørens hovedpoeng er å forsvare ren synsing:

- Jeg vil likevel advare mot å tro at alle forhold knyttet til utbygging av kraftnettet kan settes inn i samfunnsøkonomiske regnestykker, skriver NVE-sjefen.

- I tillegg må det legges inn faktorer som ikke lar seg prissette på en meningsfull måte, og som best beksrives gjennom skjønnsmessige vurderinger.

Altså ren synsing.

NVE-sjefen har rett i at Hardangerledningen handler om mer enn kroner og øre. En slik faktor er verdien av uberørt natur, og NVE har ikke engang forsøkt å sette en verdi på et Hardanger som ikke skjemmes av nye store høyspentmaster.

Send saken tilbake til NVE for en ordentlig utredning av alternativene til å ødelegge noe av landets fineste natur!

Hovedargumentet til NVE er at en sjøkabel ikke vil la seg reparere like raskt som en luftkabel, og følgelig gi dårligere forsyningssikkerhet til Bergen. Det hører med til historien at behovet for Hardangerledningen kommer fordi man ønsker å få ned CO2-utslippene på norsk sokkel ved å elektrifisere oljeutvinningen.

Argumenet med forsyningssikkerhet er trolig overdrevet. For det første oppstår det sjeldent feil ved sjøkabler, og dessuten er argumentet tilbakevist av økonomiprofessorene som har pekt på at forsyningssikkerheten kan løses ved å skru ned produksjonen ved den kraftkrevende industrien i en krisesituasjon.

NVE svarer med at de har brukt skjønn, men altså ?glemt? verdien av uberørt natur.

Regjeringen bør også bruke skjønn og lytte til erfarne fagfolk:

Send saken tilbake til NVE for en ordentlig utredning av alternativene til å ødelegge noe av landets fineste natur!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar